تبلیغات
امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات - مصاحبه ها و سخنرانی ها:امیر بختائی: مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات - مصاحبه ها و سخنرانی ها:امیر بختائی: مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات - مصاحبه ها و سخنرانی ها
امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات

لینکستان

صفحات جانبی

 
 

 

مصاحبه ها و گفتگوها

 

ارائه سخنرانی در  كنفرانسها و همایشها


 

امیر بختایی