امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات

لینکستان

صفحات جانبی

 

مشاوره بازاریابی، برند، فروش و تبلیغات: امیر بختایی

 

امیر بختایی

مشاور، مدرس و تحلیلگر مسائل بازاریابی، فروش، برند و تبلیغات


برای مشاهده وب سایت جدید امیر بختایی به آدرس زیر مراجعه فرمایید

وب سایت جدید امیر بختایی

www.bakhtaei.irتاریخچه مشاوره مدیریت

تاریخچه مشاوره مدیریت در دنیا

ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد. وﻟﯽ اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣـﺮوزی در اواﺧـﺮ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ. اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدرﯾﮏ ﺗﯿﻠﻮر، ﻫﺎﻧﺮی ﮔﺎﻧﺖ، آرﺗﻮر ﻟﯿﺘـﻞ و ﻫﺮﯾﻨﮕﺘـﻮن اﻣﺮﺳـﻮن ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﻟﯿﺘـﻞ و اﻣﺮﺳـﻮن، از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اوﻟـﯿﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ای را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎوره ای در آن دوره ﺑﯿﺸﺘـﺮﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. اواﺳﻂ ﺳﺎﻟﻬﺎی   1910 ﺗﺎ 1940 ﻧﺴﻞ دوم ﻣﺸﺎوران مدیریت ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎوره ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ را  ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ. ادوﯾﻦ ﺑﺎز در ﺳﺎل 1914 ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺮوع ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺗﺠـﺎری  ﮐـﺮد. ﺟﯿﻤــﺰ ﻣﮑﻨــﺰی ﺷــﺮﮐﺖ ﺧــﻮد را در ﺳــﺎل 1926 ﭘﺎﯾــﻪ ﮔــﺬاری ﮐــﺮد. در اروﭘــﺎ ﻟﯿﻨــﺪال اروﯾــﮏ و ﭼــﺎرﻟﺰ ﺑﺮدوﮐﺲ ازﺟﻤﻠﻪ افرادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ را در دﻫـﻪ 1920 در اروﭘـﺎ ﮔـﺴﺘﺮش دادﻧـﺪ. اواﯾـﻞ  ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ، ﺻﻨﻌﺖ ﻣـﺸﺎوره ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖﺗﺤـﻮﻻت ﺑﺰرﮔـﯽ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﮐـﺮد. ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽﭼﻮنPAGET, TOWERK, PERRIN&CRESAP, MCCORMIK در این راستا به توسعه صنعت مشاوره مدریت کمک شایانی نمود.

در ﺳﺎل 1963 ﺑﻮروس ﻫﻨﺪرﺳﻮن از ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﺘﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻣـﺸﺎوره ای ﮔـﺮوه ﺑﻮﺳـﺘﻮن را ﺑـﺎ  ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎوره های حوزه اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد. ﻣﻘﺎرن با ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑـﺰرگ ﺣـﺴﺎﺑﺪاری ﺑـﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎوره ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺟﺰء ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧـﻮد ﻗـﺮار  دادﻧﺪ و ً ﻋﻤﻼ وارد ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﺎوره ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺣﺘﯽ در اواﺧﺮ دﻫـﻪ 1980 ﻧﯿـﺰ ﻋﻠـﯽ رﻏﻢ رﺷﺪ بالای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻨﻮز دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐـﺮد. ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﺣــﺪود 18000 ﻣــﺸﺎور ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ در آن دوره وﺟــﻮد داﺷــﺖ و ﻓﻘــﻂ 30 ﺗــﺎ 40 درﺻــــﺪ اﯾــﻦﺗﻌــﺪاد در ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑــﺰرگ ﮐــﺎر ﻣــﯽ کردند. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣــﺸﺎوره ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ در آن دوره ﻣﺎﻧﻨــﺪ  HAMILTON&ALLEN و BOOZ ﺣﺪود 150 ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر در ﺳـﺎل درآﻣـﺪ داﺷـﺘﻨﺪ و ﮐـﻞ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ 2،1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺖ. در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ درآﻣـﺪﺻـﻨﻌﺖ ﻣـﺸﺎوره ﺑـﻪ 2 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ رﺳﯿﺪ. وﻟﯽ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود 20 ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﺎوره مدیرتی رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﯾﺎﻓـﺖ. ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود 20 درﺻﺪ رﺳﯿﺪ. در ﺳﺎل 1980 ﮐﻤﺘﺮ از 5 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ای ﺑـﺎ ﺑـﯿﺶ از 1000 ﻣﺸﺎور در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 30 ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﯽرﺳـﺪ. اﮔـﺮ منحنی ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﺎوره ترسیم ﮐﻨﯿﻢ، ﺧـﻮاﻫﯿﻢ دﯾـﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ 80 درﺻـﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 1980 ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ 20 درﺻـﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﻣـﺸﺎوره ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی 1886 (وﻗﺘﯽ ﻟﯿﺘﻞ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ای را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد) ﺗﺎ 1980 اﺳﺖ.

در جدول زیر جریانات مهم مشاوره مدریت، مباحث کلیدی این جریانات و شرکتهای مشاوره ای مهم مطرح در هر جریان مشخص شده است.

جریانهای مشاوره مدیریت

مباحث کلیدی

دوره زمانی

مقطع توسعه

شرکتهای مشاوره مطرح

مدیریت علمی

کارایی کارگران و تولید

1900 تا 1980

1930 تا 1950

Bedaux, Big Four, Emerson, Maynard

سازمان و استراتژی

تمرکز زدایی و برنامه ریزی پرتفولیو

1930 به بعد

1960 تا 1980

AT Kearney, BCG, Booz Allen & Hamilton, MCKinsey & Company

ارتباطات و اطلاعات

همانگی درونی و بیرونی

1960 به بعد

1990 به بعد

Big Five, CSC, EDS, Gemini, IBM Global Service

 

 
  • تعداد صفحات :11
  • ...  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
 

 

امیر بختایی

 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic